شـرکت ليزيـران از سـال ١٣٨٨در شـهر صنعتـي البـرز، يکي از قطب هـاي بزرگ صنعتـي نزديـک بـه تهـران، در محيطـي به مسـاحت ٤٠٠٠هـزار متـر مربع جهت بـر طـرف کـردن نيـاز صنايـع بـه قطعـات و مجموعـه هـا در زمينـه شـيت متـال شـروع بـه فعاليـت نمـود.

اکنون و پـس ازگذشـت قریب به ده سـال ايـن شـرکت مفتخـر اسـت که توانسته بـا بهـره گيـري از پيشـرفته تريـن ماشـين آلات و زبـده تريـن نيـروي انسـاني دامنـه وسـيعي از نيـاز منـدي صنايـع را تحـت پوشـش قرار دهد.

برخي از ماشـين آلات موجود در اين شرکت :

 • ليزرکات ٥کيلوات ترومف المان
 • ليزرکات ٤کيلووات ترومف المان
 • ليزرکات ٣,٢کيلووات ترومف المان
 • ليزرکات ١,٨کيلووات ترومف المان
 • ليزرکات ١,٥کيلووات ترومف المان
 • پانج ليزر ٦٠٠ترومف المان
 • پانج CNCروتيشن ترومف المان
 • پرس برک ٨محور٣متر امادا
 • پـرس بريک ٨محور ٢متر امادا
 • دستگاه پرس بريک ٩٠تن
 • دستگاه گيوتين ٣متري
 • دستگاه پرس جوش
 • دسـتگاه جوش ارگون و CO2
 • انـواع ابزار الات اندازه گيري و کنترل کيفيت
 • Trumatic L3050 5 KW
 • Trumatic L3030 4 KW
 • Trumatic L3030 3.2 KW
 • Trumatic L3030 1.8 KW
 • Trumatic L3030 1.5 KW
 • Trumatic 600 L
 • Trumatic 260 R
 • Amada HFB 2203
 • Amada APX 5020
 • Bronx 90T
 • Shaer
 • Spot Weld
 • Mig & Tig
 • Measurement Tools