خمکاری

خمکاری دقیق و با کیفیت، جزئیات بسیار زیادی دارد که عدم توجه به آنها در اکثر موارد کیفیت خم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. توجه به نکات تکنیکال بسیار ریز در فرآیند تولید می تواند اثرات طولانی مدت مهمی را به یادگار بگذارد و این وجه تمایز لیزیران می باشد. شعار لیزیران، دقت در جزئیات مربوط به هر روش تولید می باشد.

خمکاری 8 محوره CNC
ظرفیت 220 و 50 تن
خم آهن تا ضخامت 15 میلیمتر
خم یکنواخت، متوالی و ظریف
ورق تا طول 3 متر

یکی از عوارض خمکاری در قطعه کار ایجاد ترک های میکروسکوپی در ناحیه خم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

اگر راستای خم کردن، موازی راستای رول ورق باشد، در سطح خم ترکی ایجاد نمی شود(شکل b ) اما چنانچه قطعه کار در دستگاه به گونه ای قرار داده شود که راستای خم عمود بر جهت رولینگ ورق باشد، در سطح خم ترک ایجاد می شود (شکل a و c )

از دیگر نکات مهم در فرآیند دقیق خمکاری، بازگشت فنری می باشد. بدین ترتیب که بعد از خم، به علت خاصیت فنری ورق، مقداری از زاویه خم باز می شود. جهت دستیابی به زاویه خم مطلوب، مدلسازی نرم افزاری دقیقی جهت محاسبه ی زاویه ی خم تیزتر انجام می گیرد تا بعد از بازگشت فنری، زاویه دقیق خم ایجاد گردد.

ضریب بازگشت فنری مطابق جدول و روابط زیر تعیین می گردد که در نرم افزار مدلسازی لحاظ می گردد و در نهایت اندازه زاویه خم بعد از بازگشت فنری مطابق اندازه نهایی خواهد بود.

از دیگر نکاتی که در طراحی باید در نظر گرفته شود شعاع خم نسبت به ضخامت ورق می باشد که مطابق با جدول زیر در نظر گرفته می شود.