جوشکاری

جهت تکمیل فرآیند ساخت قطعات مختلف، شرکت لیزیران خدمات مختلف جوش آرگون و CO2 و جوش مقاومتی شامل پرس جوش و نقطه جوش را ارائه می دهد. مزابای لیزیران در ارائه خدمات جوش عبارت است از:
جوش فلزات آهنی و غیر آهنی
مینیمم اعوجاج در قطعه کار
استحکام بالای قطعه بعد از جوشکاری