ما در گروه صنعتی لیزیران از ایدههای نوین که در نگاه اول غیر ممکن به نظر می رسد، به شدت استقبال میکنیم و معتقدیم که چالشها سبب رشد فکری و رهایی از چارچوبهای تکراری میباشد. ازینرو ما به ارائه محصولات مشخص و محدود نمیپردازیم چرا که محصولات ما به وسعت قدرت تفکر شما گسترده و نامحدود است.
نماهای متحرک و تغییر شکل دهنده علاوه بر جذابیت و نوآوری در سبک معماری، تاثیر به سزایی درکاهش مصرف انرژی دارند. با توجه به آفتاب سوزان و روزهای بسیار گرم تابستان در اکثر مناطق ایران، استفاده از نماهای متحرک بسیار کارا میباشد چرا که میزان باز و بسته بودن این نماها میتواند با توجه به زاویه تابش نور خورشید در ساعات مختلف روز تنظیم شود و کمترین میزان جذب حرارت را برای ساختمان به همراه داشته باشند.